Zmiany podatkowe w 2018 roku

Posted on Posted in Aktualności
Najważniejsze zmiany podatkowe w Nowym Roku

Rok 2018 obfitować będzie w liczne zmiany w dotychczasowych przepisach oraz nałożone
zostaną na osoby prowadzące działalność gospodarczą nowe obowiązki.

Najważniejsze z nich to:
1. Obowiązek wysyłania przez wszystkich podatników ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku
Kontrolnego
(JPK).
2. Jeden przelew do ZUS- dotychczasowe konta ZUS zostaną zamknięte, wszystkie składki będą
zaś przekazywane na indywidualny numer konta każdego przedsiębiorcy, a ZUS sam je rozliczy
na podstawie złożonej deklaracji rozliczeniowej.
3. Zmianie ulegną minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na ubezpieczenie zdrowotne,
społeczne oraz fundusz pracy.
4. Wzrost kwoty wolnej od podatku do 8.000,- zł rocznie czyli ok 666,- zł miesięcznie a także
utrzymanie degresywnej kwoty powyżej 8.000,- zł do 13.000,- zł oraz kwoty powyżej 85.528,- zł
do 127.000,- zł. Dla dochodów od kwoty 13.000,- do kwoty 85.528,- zł nie przewidziano żadnych
zmian,
5. Wzrost płacy minimalnej (w 2017r. 2000,- zł) do 2100,- zł oraz minimalnej stawki godzinowej
do 13,70 zł.
6. Podniesiony zostanie o 100% roczny limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla
twórców i artystów.
7. Nowe zasady opodatkowania przychodów z najmu dla osób rozliczających sie ryczałtem.
8. Wprowadzony zostanie minimalny podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości
komercyjnych o wartości przekraczającej 10.000.000,- zł
9. Podwyższenie z 3.500,- zł do 10.000,- zł limitu wartości środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych, które mogą być jednorazowo zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów.
10. Nadal trwają prace nad wprowadzeniem podzielnej płatności (ang. split payment) podatku
VAT.

Z okazji Nowego 2018 Roku pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę
oraz złożyć Naszym Klientom, Współpracownikom oraz Przyjaciołom moc gorących życzeń,
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Aby w nadchodzącym roku udało się zrealizować to,
co przyniesie profity, przewidzieć to, co przeszkodzi w ich osiągnięciu i zapobiec temu, co
wydarzyć się nie musi. Życzymy dużo radości i sukcesów, mądrego lenistwa w sprawach
nieistotnych i zdrowego zatroskania w tych najistotniejszych.