Weryfikacja kontrahenta na potrzeby VAT

Posted on Posted in Aktualności
Jak weryfikować kontrahentów na potrzeby VAT?

Generalnie, przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług nie nakładają na podatnika obowiązku sprawdzania statusu kontrahenta aby móc odliczyć VAT z wystawionej przez niego faktury. Jednak skala oszustw podatkowych ma tendencję rosnącą i to właśnie uczciwi przedsiębiorcy mogą być narażeni na ryzyko, że urząd skarbowy zakwestionuje ich prawo do odliczenia podatku, ponieważ nie zweryfikowali odpowiednio kontrahenta.

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie jak więc należy weryfikować kontrahentów, aby nie współpracować z tymi, którzy są nieuczciwi. Czy sprawdzenie kontrahenta w bazie CEIDG, REGON, rejestrze podatników VAT uchroni przedsiębiorcę od podjęcia współpracy z nieuczciwym kontrahentem oraz zwolni od ewentualnych konsekwencji?
Według Ministerstwa Finansów podstawowa weryfikacja kontrahenta to:
– sprawdzenie statusu podmiotu w CEIDG lub KRS, w bazie REGON
– potwierdzenie statusu podmiotu na portalu podatkowym -„Sprawdzenie statusu podmiotu VAT”.
– potwierdzenie aktywności VAT-UE (VIES)
– złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosku czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny czy zwolniony.

Ponadto, Ministerstwo Finansów sugeruje aby sprawdzić czy kontrahent ma swoją stronę internetową, czy jego adres pocztowy nie jest fikcyjny, czy kontrahent ma wymagane prawem koncesje i zezwolenia. MF zaleca sformalizować współpracę z kontrahentem poprzez zawarcie umowy o współpracy na piśmie, poprosić kontrahenta o przedłożenie kopii zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami w podatkach.
Jednocześnie Ministerstwo Finansów podkreśla także, iż sam fakt dokonania weryfikacji w ewidencji działalności, rejestrze podatników VAT i w bazie REGON nie zwalnia przedsiębiorcy od ewentualnych negatywnych następstw wynikających z nieuczciwości kontrahenta, ale wskazuje na chęć dochowania przez podatnika należytej staranności. Dlatego też każda transakcja, szczególnie z nowym kontrahentem, powinna być poddana indywidualnej analizie zanim zostanie podjęta decyzja o ewentualnej współpracy.
Obecnie Ministerstwo Finansów jest w trakcie tworzenia listy przesłanek, jakimi powinien się kierować nabywca , aby dochować należytej staranności. Lista ta pozwoli uczciwym podatnikom podjąć takie czynności, aby nie zostać narażonym na ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe ich prawa do odliczenia VAT.